Integrovaný záchranný systém

Integrovaný záchranný systém (IZS) je efektivní systém vazeb, pravidel spolupráce a koordinace záchranných a bezpečnostních složek, orgánů státní správy a samosprávy, fyzických a právnických osob při společném provádění záchranných a likvidačních prací a přípravě na mimořádné události. Tak aby stručně řečeno „nikdo nebyl opomenut, kdo pomoci může a vzájemně si nikdo z nich nepřekážel.“

Základní složky IZS:

  • Hasičský záchranný sbor České republiky
  • Jednotky požární ochrany zařazené do plošného pokrytí kraje jednotkami požární ochrany
  • poskytovatelé zdravotnické záchranné služby
  • Policie České republiky

Ostatní složky IZS:

  • Vyčleněné síly a prostředky ozbrojených sil
  • Obecní policie
  • Orgány ochrany veřejného zdraví
  • Havarijní, pohotovostní, odborné a jiné služby
  • Zařízení civilní ochrany
  • Neziskové organizace a sdružení občanů, která lze využít k záchranným a likvidačním pracím

Hasičský záchranný sbor ČR je hlavním koordinátorem a páteří integrovaného záchranného systému.

Operační a informační středisko IZS (je jím operační a informační středisko HZS ČR) povolává a nasazuje potřebné síly a prostředky jednotlivých složek IZS v konkrétních lokalitách. Na strategické úrovni je pak integrovaný záchranný systém koordinován krizovými orgány krajů a Ministerstva vnitra.

Dle zákona o integrovaném záchranném systému velitel zásahu má při provádění záchranných a likvidačních prací rozsáhlé pravomoci.

Práva a povinnosti právnických, podnikajících fyzických osob a fyzických osob při mimořádných událostech stanoví zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému.

Proč integrovaný záchranný systém vznikl?

Integrovaný záchranný systém vymezuje zákon č. 239/2000 Sb. Jeho základy však byly položeny již v roce 1993. Integrovaný záchranný systém vznikl jako potřeba každodenní spolupráce hasičů, zdravotníků, policie a dalších složek při řešení mimořádných událostí (požárů, havárií, dopravních nehod, atd.). Vždy, když bylo nutné spolupracovat při řešení větší události, vždy byl zájem spolupracovat a využívat to, s kým se spolupracuje, pro dosažení rychlé a účinné záchrany nebo likvidace mimořádné události. Spolupráce na místě zásahu uvedených složek v nějaké formě existovala vždy. Avšak odlišná pracovní náplň i pravomoci jednotlivých složek zakládaly a zakládají nutnost určité koordinace postupů.

Dovětek – určitou koordinaci postupů vyžaduje i ochrana zájmů příslušníků a zaměstnanců složek IZS. Pouze silná odborová organizace sjednocující širokou členskou základnu má předpoklady k prosazování zájmů a ochraně práv svých členů. To byl jeden z hlavních důvodů vzniku Odborové aliance složek integrovaného záchranného systému.