Jaká je kompenzace omezení práv dle § 47 a § 48 zákona č. 361/2003 Sb.

Vážení příslušníci bezpečnostních sborů. Zajímali jste se někdy, jakým způsobem je Vám kompenzováno omezení práv dle § 47 a § 48 zákona č. 361/2003 Sb.?
Vězte, že nijak slavné to není a kompenzace v podstatě neexistuje.
I to je realita bezpečnostního sboru v ČR ve 21. století. Odborová organizace není uzavřená skupina lidí, která za Vás „bojuje“ ve jménu pomyslného dobra. Odborová organizace hájí práva všech příslušníků bezpečnostních sborů.
Zákon č. 361/2003 Sb. platí již 10 let. Deset let jsou příslušníci bezpečnostních sborů omezeni zákonem na svých právech:

Omezení práv příslušníka
§ 47
(1) Příslušník nesmí být členem politické strany nebo politického hnutí ani vykonávat činnost v jejich prospěch; volební právo příslušníka tím není dotčeno.
(2) Příslušník zpravodajské služby nesmí být členem odborové organizace.
§ 48
(1) Příslušník nesmí být členem řídících nebo kontrolních orgánů právnických osob, které provozují podnikatelskou činnost, s výjimkou případů, kdy je do těchto orgánů vyslán bezpečnostním sborem; vyslaný příslušník jedná v těchto orgánech jako zástupce České republiky, je povinen prosazovat její zájmy a nesmí od příslušné právnické osoby pobírat odměnu, nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak. Odměna podle věty první nesmí být příslušníkovi vyplacena ani po skončení služebního poměru.
(2) Příslušník nesmí vykonávat jinou výdělečnou činnost než službu podle tohoto zákona; toto omezení se nevztahuje na případy uvedené v § 29, 31 a § 33 písm. a) a na další činnosti stanovené interními akty vydanými řediteli bezpečnostních sborů.

Propuštění příslušníka jen za aktivní IČO, aniž by měl 1Kč vedlejšího příjmu je i dnes realitou.
Ptali jste se nadřízených během uplynulých deseti let, jak je Vám kompenzováno omezení práv?
Připadají Vám ve světle níže uvedeného stanoviska Ministerstva vnitra tahanice kolem „zvyšování“ platů příslušníků adekvátní?
Pamatujete si ještě na sliby ohledně příjmů, které předcházely přijetí zákona č. 361/2003 Sb.?

Naším záměrem je vyvolat sociální dialog s cílem aktivně řešit výše uvedené body.
Chceme klást důraz na vyšší finanční ohodnocení řadových příslušníků v přímém výkonu a odpovídající zhodnocení míry rizik jejich práce. Míra rizik se stále stupňuje, ale finanční ohodnocení s riziky zdaleka nekoreluje tak, aby odpovídalo aktuální situaci.
Upínání se ke slíbenému navýšení zvláštního příplatku od 1.1.2019 vnímáme jako liché, všichni víte, jak je zvláštní příplatek definován a jak je s ním nakládáno dnes. Není jediný důvod se domnívat, že tomu bude od 1.1.2019 jinak.
Doba, kdy za branami dle sdělení funkcionářů čekalo dalších 300 zájemců, je pryč. Prioritou je pro nás udržení zkušených příslušníků, kteří po letech služby opouštějí znechuceně řady bezpečnostního sboru. Jen zkušení mohou své léty praxe nabyté zkušenosti předat hrstce nově příchozích, z které 1/4 odchází během prvních 4 let služby.
Je smutné zjištění, že důvodem odchodu zkušených příslušníků nejsou primárně finance, ale jiné faktory (vyhoření, vztahy na pracovišti, podmínky práce neodpovídající 21. století, vybavení-nevybavení a další). Řadoví příslušníci ale tyto podmínky svou činností nezpůsobili. Náprava vztahů a atmosféry na pracovištích nebude jednoduchá, ale důležité je začít.
A jedním z bodů, od kterého se chceme odrazit je mimo jiné diskuze o odpovídající kompenzaci za omezení práv příslušníků.
Je na každém z Vás, zda naše úsilí podpoříte svým členstvím v Odborové alianci IZS. Jen v jednotě je síla.