O nás

Jsme nově vzniklá odborová organizace. Náš vznik byl motivován vizí změnit a zlepšit podmínky příslušníků a pracovníků pracujících ve složkách IZS. Jen zasvěcený a problematiky znalý člověk ví, jak se změnily podmínky v práci těchto složek a zejména jak stouply NÁROKY na každého příslušníka a pracovníka v těchto složkách. Současně došlo ke změně způsobu řízení těchto složek. V důsledku těchto změn došlo k preferenci „vzdělání“ na úkor praktických letitých zkušeností. Výsledkem je současný neuspokojivý stav.

Naší snahou je zásadním způsobem zlepšit podmínky pro výkon příslušníků i zaměstnanců složek IZS.

Naše hlavní cíle jsou:

 • Nový zákon o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů anebo jeho komplexní novela
 • Zrušení GIBS, její nahrazení jiným orgánem například Odborem vnitřního vyšetřování. Pokud to nebude politicky průchozí, budeme usilovat o zřízení kontrolního orgánu nad činností GIBS, který bude disponovat pravomocemi. V současné době je totiž GIBS bez jakékoliv vnější kontroly!
 • Prosazení statutu úřední osoby pro pracovníky Zdravotnické záchranné služby při výkonu jejich práce
 • Zlepšení finančního ohodnocení příslušníků bezpečnostních sborů v souladu s prvotním záměrem a návrhem zákona o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů tak, aby odpovídalo katalogu činností a nárokům kladených na příslušníky

Nabízíme:

 • aktivní i pasivní pomoc členu OA IZS účastí při jakémkoliv jednání i před zahájením jednání (jednání ve věcech služebního poměru či pracovně-právních vztazích)
 • aktivní mediační činnost při jednání se silnější stranou (bezpečnostní sbor, zaměstnavatel) => smírčí delegace
 • záštitu člena OA IZS při soudním řízení => převzetí záruky dle trestního řádu
 • nabízíme uplatnění aktivním veteránům při realizaci výše uvedených bodů => za odměnu

Odborová organizace není zájmovým spolkem několika jednotlivců, jejichž snahu sleduje mlčky občas sympatizující většina. Síla odborové organizace je v její členské základně. Každý jednotlivec svým členstvím podporuje definované myšlenky a má šanci se aktivně podílet na prosazování svých práv.

Těšíme se na spolupráci i na váš zájem

Zakládající členové OA IZS

Naše motto:
„Plňme své povinnosti, braňme svá práva, navraťme naší práci úctu a respekt!“


Integrovaný záchranný systém

Integrovaný záchranný systém

Integrovaný záchranný systém (IZS) je efektivní systém vazeb, pravidel spolupráce a koordinace záchranných a bezpečnostních složek, orgánů státní správy a samosprávy, fyzických a právnických osob při společném provádění záchranných a likvidačních prací a přípravě na mimořádné události. Tak aby stručně řečeno „nikdo nebyl opomenut, kdo pomoci může a vzájemně si nikdo z nich nepřekážel.“

Základní složky IZS:

 • Hasičský záchranný sbor České republiky
 • Jednotky požární ochrany zařazené do plošného pokrytí kraje jednotkami požární ochrany
 • poskytovatelé zdravotnické záchranné služby
 • Policie České republiky

Ostatní složky IZS:

 • Vyčleněné síly a prostředky ozbrojených sil
 • Obecní policie
 • Orgány ochrany veřejného zdraví
 • Havarijní, pohotovostní, odborné a jiné služby
 • Zařízení civilní ochrany
 • Neziskové organizace a sdružení občanů, která lze využít k záchranným a likvidačním pracím

Hasičský záchranný sbor ČR je hlavním koordinátorem a páteří integrovaného záchranného systému.

Operační a informační středisko IZS (je jím operační a informační středisko HZS ČR) povolává a nasazuje potřebné síly a prostředky jednotlivých složek IZS v konkrétních lokalitách. Na strategické úrovni je pak integrovaný záchranný systém koordinován krizovými orgány krajů a Ministerstva vnitra.

Dle zákona o integrovaném záchranném systému velitel zásahu má při provádění záchranných a likvidačních prací rozsáhlé pravomoci.

Práva a povinnosti právnických, podnikajících fyzických osob a fyzických osob při mimořádných událostech stanoví zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému.

Proč integrovaný záchranný systém vznikl?

Integrovaný záchranný systém vymezuje zákon č. 239/2000 Sb. Jeho základy však byly položeny již v roce 1993. Integrovaný záchranný systém vznikl jako potřeba každodenní spolupráce hasičů, zdravotníků, policie a dalších složek při řešení mimořádných událostí (požárů, havárií, dopravních nehod, atd.). Vždy, když bylo nutné spolupracovat při řešení větší události, vždy byl zájem spolupracovat a využívat to, s kým se spolupracuje, pro dosažení rychlé a účinné záchrany nebo likvidace mimořádné události. Spolupráce na místě zásahu uvedených složek v nějaké formě existovala vždy. Avšak odlišná pracovní náplň i pravomoci jednotlivých složek zakládaly a zakládají nutnost určité koordinace postupů.

Dovětek – určitou koordinaci postupů vyžaduje i ochrana zájmů příslušníků a zaměstnanců složek IZS. Pouze silná odborová organizace sjednocující širokou členskou základnu má předpoklady k prosazování zájmů a ochraně práv svých členů. To byl jeden z hlavních důvodů vzniku Odborové aliance složek integrovaného záchranného systému.