Otevřený dopis vedení Policie ČR

V průběhu tohoto týdne obdrželi příslušníci policie dopis, který podepsal brig. gen. Ing. Petr
Petřík, náměstek policejního prezidenta pro ekonomiku (NPE). V dopise je uvedeno, že vzhledem
k provozní události v Národním Ekonomickém Nástroji (NEN) musela policie posunout termín
nadlimitní zakázky „Rámcová dohoda na dodávky – Polobotky 15 PČR perforované (letní) na
období 2019 – 2021“. Dále je v dopise uvedeno, že z výše uvedeného vyplývá, že dodávky letních
polobotek na oděvní výdejny se nepodaří realizovat před začátkem letního období letošního
roku. Policistům tak byla dána možnost samostatného nákupu letních polobotek a byla ohraničena
obdobím od 15. 4. 2019 do 31. 8. 2019.
Na této informaci by nebylo nic zvláštního, kdybychom nevěděli, že letní polobotky nebyly ve
výstrojních skladech ani v roce 2018. Prostudováním zadávacích podmínek u uvedené veřejné
zakázky zjistíme, že původní lhůta pro podání nabídek byla k datu 25.3.2019. Dále zjistíme, že dle
smluvních podmínek má vítězný dodavatel provést dílčí plnění vždy do 4 měsíců od doručení
objednávky. Doručení objednávky je dále potvrzováno, na což se váží další lhůty. Z uvedeného
vyplývá, že i v případě plné funkčnosti NEN by policie mohla obdržet letní polobotky až v polovině
srpna 2019.
Z výše uvedených důvodů považujeme dopis NPE za produkt čirého alibismu a snahu o zakrytí
vlastních nedostatků. „Problém“ letních polobotek 2019 není zdaleka jediný, se kterým se policie
v oblasti veřejných zakázek potýká.
S individuálním nákupem polobotek pak vyvstává řada dalších otázek, protože jediný požadavek je, že
musí být v černé barvě, uzavřené, se šněrováním, bez výrazných ozdobných prvků nebo výrobních
značek. Naproti tomu technická specifikace u veřejné zakázky obsahuje celý komplex požadavků. Jako
první pak logicky přichází otázka řešení případně vzniklého pracovního úrazu v polobotkách, které
byly pořízeny individuálním nákupem. Odpovědnost bezpečnostního sboru je nezpochybnitelná, dle
ust. § 86 z. č. 361/2003 Sb.:

1) Bezpečnostní sbor je povinen zajistit bezpečnost a ochranu zdraví příslušníků při výkonu
služby s ohledem na rizika spojená s možným ohrožením jejich života a zdraví (dále jen
„rizika“); tato povinnost se vztahuje též na další osoby, které se s jeho vědomím zdržují ve
služebnách.

2) Za plnění úkolů bezpečnostního sboru v péči o bezpečnost a ochranu zdraví při výkonu
služby odpovídají služební funkcionáři.

Na základě uvedených skutečností jsme nuceni vyzvat k okamžité rezignaci náměstka policejního
prezidenta pro ekonomiku brig. gen. Petra Petříka. Dále vyzýváme policejního prezidenta plk. Mgr.
Jana Švejdara k důkladné analýze současného stavu a na základě vyhodnocení následně k přijetí
razantních personálních opatření a to zejména na Odboru veřejných zakázek Policejního prezidia ČR.
Výše uvedený problém považujeme za špičku ledovce z řady dalších problémů, které ve svých
důsledcích mohou vést v blízké budoucnosti k ochromení akceschopnosti policie.
Závěrem dodáváme, že cena polobotek dle kritérií veřejné zakázky je omezena maximální částkou
1.160,-Kč/pár. Lze předpokládat, že v rámci soutěže bude konečná cena nižší. Naproti tomu cena
individuálně pořízeného páru polobotek je stanovena na max. 1.200,-Kč. Rozdíl v ceně tak jde k tíži
rozpočtu policie a stává se její nákladovou položkou. Bude policie vymáhat po provozovateli NENu
vzniklou újmu? Budou se manažeři chovat s péčí řádného hospodáře?

Výkonná rada Odborové aliance IZS
kpt. Mgr. Bc. Marian Janoušek
Bc. Petra Lhotáková
prap. Pavel Štěpán