Stanovisko Odborové aliance IZS k osobě Jiřího Komárka.

Vzhledem k mediální kampani, která propukla na základě návrhu členů mandátového a imunitního výboru vyslechnout ex-detektiva bývalého ÚOOZ, považuje Odborová aliance IZS za nutné veřejně Jiřího Komárka podpořit níže uvedeným stanoviskem:

Odborová aliance IZS odmítá snahy některých poslanců – členů mandátového a imunitního výboru o vtažení pana Jiřího Komárka do rozhodování výboru. Ať již pan Jiří Komárek vystoupí před členy mandátového a imunitního výboru či nikoliv, spoluodpovědnost za jeho další osud leží na bedrech některých poslanců. Je to jejich rozhodnutí a výsledek jejich počínání, že vtáhli do politických procesů člověka, jehož morální kvality vyzdvihl státní zástupce i soud. V případě, že osoba Jiřího Komárka bude zneužita k jiným cílům, nesou plnou odpovědnost zmínění političtí aktéři.

Považujeme za nehorázné vyjádření poslance Miroslava Kalouska, že Jiří Komárek je v postavení nepravomocně odsouzeného lháře. Poslanec Miroslav Kalousek chráněný imunitou byl v minulosti předsedou vlády napomenut za telefonát s vyšetřovatelem v kauze letounů CASA a jeho dosud neukončenou politickou dráhu provází řada eskapád, které se neslučují s pojmy slušnost, čest a morálka.

V případu označeném jako brutální únik informací našel Jiří Komárek odvahu veřejně upozornit na kauzu nevídaných rozměrů, která by zasadila ránu dlouhodobě budovanému korupčně klientelistickému systému uvnitř bezpečnostních sborů, jejichž fungování je zahaleno temnotou, kterou poodhrnul ex-detektiv Jiří Komárek svojí výpovědí u soudu. Tristní situaci potvrzují pasáže ve zprávách o činnosti státního zastupitelství za roky 2015 a 2016, kde se píše o nerespektování ustanovení trestního řádu, která jsou účelově zneužívána GIBS. Za velice závažné pak považujeme nerespektování práva na účinné vyšetřování ve smyslu konstantní judikatury Ústavního soudu! GIBS zjevně neplní úkoly uložené zákonem v případech, které se týkají služebních funkcionářů. V tom je patrně i příčina, že kauzy Vidkun a Beretta byly svěřeny tehdejšímu ÚOOZ. Ze strany vysokých policejních funkcionářů pak není respektováno právo ani rozsudky justice. Účelový výklad a zneužívání ze strany funkcionářů policie jsou schovávány za „jiný právní názor“. Právě nezákonná bezdůvodná nečinnost GIBS a „činnost“ vysokých policejních funkcionářů vedly k veřejnému vystoupení ex-detektiva Jiřího Komárka. Jeho jednání, jako slušného člověka, může ve světle výše uvedených skutečností naplňovat znaky krajní nouze a svědkem jeho vyjádření byla veřejnost.

Jsme nuceni na základě vlastních osobních zkušeností našich členů a příslušníků bezpečnostních sborů konstatovat, že vyjádření pana Jiřího Komárka o neutěšené situaci v bezpečnostních sborech a GIBS jsou pravdivá. Pravdivé jsou rovněž pasáže ve zprávách o činnosti státního zastupitelství. V konkrétních případech dochází i k selhávání role státního zastupitelství a ani justice není schopna provést v poměrně krátké době nápravu a nastolení právního stavu deklarovaného Ústavou ČR. Dodnes není zřízen efektivní funkční kontrolní orgán, který by účinně dohlížel na činnost GIBS. Stálá komise pro kontrolu GIBS toto nenaplňuje a ani nemůže. Za extrémně alarmující považujeme slova státního zástupce i soudkyně, že reorganizace policie (sloučení ÚOKFK a ÚOOZ) byla politickým aktem, politickým rozhodnutím. Tato velice závažná slova přijala veřejnost, uchlácholená ekonomickou konjunkturou, s ledovým klidem. Neštěkali ani hlídací psi demokracie.

Zásadní informace, kterých se dožadují konkrétní poslanci lze dohledat z veřejně dostupných zdrojů. I proto vyjadřujeme důvodnou obavu ze zneužití osoby Jiřího Komárka. Jiří Komárek má plnou podporu Odborové aliance IZS v nerovném boji s klientelistickou chobotnicí a v boji za očištění svého jména, které nesmí být zneužito k politickým účelům.

Tisková zpráva