Stanovisko Odborové aliance IZS ke kauze „MBA – Policejní akademie“

Dne 8. 4. 2019 obdrželi členové výkonné rady Odborové aliance IZS předžalobní výzvu z Policejní akademie ČR podepsanou rektorem Josefem Salačem. V uvedené předžalobní výzvě rektor napadá tiskovou zprávu Odborové aliance IZS, resp. její stanovisko ke „kauze“ MBA titulů udělených Policejní akademií ČR nejvyšším služebním funkcionářům Policie ČR.  Právnická osoba, tedy Odborová aliance IZS nebyla nijak oslovena, čímž došlo k přímému útoku na jednotlivce v pozici členů statutárního orgánu, ve snaze vymoci finanční odškodnění vůči fyzickým osobám, nikoliv právnické osobě Odborové alianci IZS jako takové.

Vzhledem k formální i materiální stránce předmětné předžalobní výzvy jsou donuceni jednotliví členové statutárního orgánu OA IZS činit právní kroky separátně. Dále pak jednotliví členové statutárního orgánu jsou nuceni zvážit další kroky s ohledem na možné porušení GDPR a zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Součástí předpokládaného řízení bude i otázka jednak aktivní legitimity navrhovatele v řízení samém, stejně tak jako otázka zneužití práva ochrany institutu škůdcem. Je zřejmé, že závadový stav vyvolal doc. JUDr. Mgr. Josef Salač, Ph. D. minimálně tím, že vzniklé domněnky (oznamované třetími subjekty předpokládaného sporu) přes četné apelace, nerozptýlil.

Současně jsme nuceni opakovaně vyzvat ministra vnitra Jana Hamáčka k urychlenému přijetí opatření k nápravě. Žádáme o neprodlené komplexní detailní prověření uvedeného „kurzu MBA“ a všech jeho parametrů a dále k postupu dle § 37 a § 38 zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách. Absencí výkonu státní správy ministerstva vnitra společně s informační impotencí k shora uvedenému předmětu dochází k poškozování jednoho ze subjektů možného budoucího sporu.

Vzhledem k velice obecným a nekonkrétním vyjádřením Policejní akademie ČR k uvedenému „kurzu MBA“ zcela očekávaně vyvstaly obavy z případné možné „legalizace“ uvedeného kurzu a současně ze snah o manipulaci s podkladovými materiály tak, aby byly zničeny důkazy, tedy možné stopy svědčící o „zvláštních či nestandardních podmínkách“ kurzu.

Proto vyzýváme k aktivní spolupráci i policejního prezidenta plk. Mgr. Jana Švejdara, aby v případě, že dotčení služební funkcionáři jsou srozuměni s tím, že ze strany Policejní akademie ČR nebylo vše v souladu s právními předpisy, postupovali v souladu s Etickým kodexem Policie ČR a dle platné legislativy. Jen tak je možno vyvrátit veškeré pochybnosti a hájit dobré jméno Policie ČR.

Nejenom tvrdošíjným dementováním informací u OA IZS vyvstalo dotčené podezření z protiprávního jednání dotčených služebních funkcionářů, ale i konkrétními příspěvky a podněty široké veřejnosti.
Upozorňujeme, že početnou skupinou akademicky vzdělaných osob, možný způsob nabytí byť neakademického titulu způsobem vytvořeným pro cílenou skupinu, již byl odsouzen.
Je potřeba osvětlit situaci, která byla komentována nejen OA IZS, ale i četnými mediátory ve veřejném sektoru. Navíc je nutné sdělit, že původcem zmíněných informačních demencí nebyla OA IZS.

 

 

 

Výkonná rada Odborové aliance IZS

 

kpt. Mgr. Bc. Marian Janoušek

Bc. Petra Lhotáková

prap. Pavel Štěpán