Tisková zpráva k titulům MBA policejních funkcionářů

Dne 1. 4. 2019 vyšel článek v deníku Mf Dnes a současně byla odvysílána reportáž v TV Nova (polední zprávy). V reportáži i v článku byl popsán způsob, jakým někteří vrcholní představitelé Policie ČR získali titul MBA. Na tuto skutečnost poukázala Odborová aliance IZS dne 19. 03. 2019 na serveru ppmagazin.com.

Tímto otevřeným dopisem vyzýváme Ministra vnitra ČR Jana Hamáčka a policejního prezidenta plk. Mgr. Jana Švejdara k přijetí příslušných opatření k odstranění závadového stavu.

Je zřejmé, že dotčené osoby jsou vysokoškolsky vzdělané a nic jim nebránilo se přesvědčit o akreditaci Policejní akademie ČR nebo o všeobecných podmínkách získání titulu MBA. Nelze akceptovat předpoklad nedbalosti způsobení protiprávního stavu. Vzhledem k faktu, že akademický titul je záležitost soukromoprávní povahy nelze argumentovat ani systémovou chybou nebo se skrývat za služební záležitost. Pakliže se neprokáže, že popisované „školení či kurz“ splnily bezezbytku podmínky pro udělení titulu MBA a také, že Policejní akademie ČR má akreditaci pro udělování tohoto titulu, nezbývá nám, než vyzvat ministra vnitra a policejního prezident k přijetí personálních opatření a k zahájení kázeňských řízení, popř. konkrétní služební funkcionáře vyzvat k jejich rezignaci na funkce, z důvodu porušení služebního slibu § 17 odst. 3 z. č. 361/2003 Sb., tedy „Slibuji na svou čest a svědomí, že při výkonu služby budu nestranný a budu důsledně dodržovat právní a služební předpisy, plnit rozkazy svých nadřízených a nikdy nezneužiji svého služebního postavení. Budu se vždy a všude chovat tak, abych svým jednáním neohrozil dobrou pověst bezpečnostního sboru. Služební povinnosti budu plnit řádně a svědomitě a nebudu váhat při ochraně zájmů České republiky nasadit i vlastní život.“ V uvedeném jednání funkcionářů lze spatřovat porušení právních norem České republiky například zákona o vysokých školách nebo  podvodné jednání apod.

Vnímáme uvedené jednání jako podvodné nejen vůči společnosti, ale zejména vůči podřízeným, kteří nemají mnohdy vytvořeny podmínky pro své řádné studium, o rozdílu v ceně nemluvě. Svým minimálně neetickým jednáním služební funkcionáři způsobili odstranění obligatorních složek vztahu nadřízenosti a podřízenosti a zejména důvěry, vážnosti a respektu vůči nadřízenému. Rovněž tak došlo ke kolizi s rovností práv a povinností příslušníků Policie ČR, zejména zvýhodňování nadřízených oproti podřízeným příslušníkům Police ČR. Jakou důvěru a autoritu pak mohou požívat dotčení služební funkcionáři u svých podřízených? Tyto atributy jsou klíčové pro vedení a řízení příslušníků Policie ČR.

Současně žádáme o provedení personálního auditu se zaměřením na legalitu používání všech titulů MBA mezi příslušníky Policie ČR a ostatních bezpečnostních sborů, včetně občanských zaměstnanců těchto složek. Splněním dosaženého vzdělání se konkrétní příslušník dostane do situace, kdy díky sebevzdělávání dosáhne na nadstandardní benefity, včetně odměn, osobního příplatku a příplatku za vedení, na které nemá evidentně nárok a tímto způsobem v podstatě okrádá stát a daňové poplatníky. Dikce předpokladu sebevzdělávání, zvyšování odborné kvalifikace, stupně vzdělávání s navyšováním akademických titulů je reálným důkazem o stavu a kvalitě odbornosti Policie ČR v personální oblasti. Vyvstává otázka, z jakého důvodu dotčení služební funkcionáři neabsolvovali uvedená studia s tituly MBA samostatně ve svém zájmu. Tímto logickým závěrem vyvstává i otázka relevantnosti jejich původních magisterských i doktorandských titulů. Nejedná se o pokračování slovenských doktorských modelů studia? I tímto by se mělo vedení policejního prezidia i ministerstva vnitra zabývat a případně vyvodit veškeré důsledky. Kdo jiný než Policie České republiky a ministerstvo vnitra by měl dodržovat právní předpisy České republiky? Shora uvedené již v této fázi poškodilo dobré jméno Policie České republiky a ohrozilo vážnost policejního sboru. Disponujeme signály tohoto druhu od řadových příslušníků, což vede k zásadnímu ohrožení morálky ve sboru.

Tento jasný důkaz nepotismu představitelů Policejní akademie ČR a Policie ČR s přispěním ministerstva vnitra současně otevírá otázku, jak reálně funguje vzdělávání služebních funkcionářů v rezortu a nezbývá, než žádat i vyvození odpovědnosti děkana Policejní akademie ČR pplk. Mgr. Lukáše Habicha, Ph.D. a rektora policejní akademie doc. JUDr. Mgr. Josefa Salače, Ph. D., Dr.h.c., kteří tento stav připustili.

 

Výkonná rada Odborové aliance IZS

kpt. Mgr. Bc. Marian Janoušek

Bc. Petra Lhotáková

prap. Pavel Štěpán

 

Odkaz na tiskovou zprávu je zde: Tisková zpráva OA IZS 3.4.2019 MBA.pdf