Tisková zpráva Odborové aliance IZS k 30. výročí 17. listopadu

V neděli uplyne 30 let od listopadové změny režimu v roce 1989, kdy definitivě skončila vedoucí úloha komunistické strany, vklíněná v tehdejší ústavě. Vládu jedné strany vystřídala euforie s nadějí, že všichni kráčíme vstříc demokratickým zítřkům. Pamětníci vzpomínají na tehdejší společenskou atmosféru prosycenou duchem naděje, pospolitosti, radosti, spolupráce, svobody. Ta byla postupně vystřídána atmosférou všedních dnů. Píše se rok 2019 a mnozí lidé oprašují termín „blbá nálada“.

Společenské změny se dotkly i policie, která je mocenským nástrojem státu. Roky byla na pranýři, dočasně také pod vlivem občanských komisí. Nejistota a rozpačitost se promítaly do výkonu služby. V kombinaci s bouřlivými změnami ve společnosti platila policie daň nejvyšší – mrtví příslušníci při výkonu služby. Přišla změna uniforem, postupně se modernizovalo vybavení. Razantní změna přišla až za ministra Ivana Langera. Přišel i nový zákon o služebním poměru, který se tvářil jako moderní. Již proces jeho schvalování a nabývání účinnosti měl varovat. Praxe potvrdila, že do ideální podoby má hodně daleko. Změna stylu řízení na manažerský přinesla do služebního poměru nový prvek – soutěživost a individualismus.

Může se někdo divit, že policie sklízí, co zasela? Proč přes všechna tvrzení o apolitičnosti se policie nezbavila dodnes provázanosti s politikou. Téměř každý ministr vnitra si vybírá „svého“ policejního prezidenta. Ten poslední není výjimkou. Jeho nástup do funkce provázela očekávání policistů samotných. Zazněly sliby uplynul rok a … NIC. Apatie příslušníků pokračuje, finanční saturace „manažerů“ také, z civilních kancelářských pozic se stávají služební místa, slučují se hlídky z jednotlivých oddělení, pokračuje exodus zkušených policistů, chybí policisté v přímém výkonu služby. Policejní rozpočet není diplomaticky řečeno v optimální kondici. Na palubě se tančí, mužstvo „šlape vodu“. A policejní prezident namísto řešení důležitých věcí vede urputný boj s malou odborovou organizací – Odborovou aliancí IZS. Policejní prezident používá a zneužívá veškeré prostředky, které má k dispozici. Neváhá sáhnout k jednostranné a účelové argumentaci a propagaci. Zákon akce a reakce – Proti každé akci vždy působí stejná reakce – v policejní praxi platí také. V případě členky OA IZS celá akce začala na středočeském policejním ředitelství nesprávným propuštěním (v rozporu se zákonem) s cílem způsobit jí újmu. U policie to není bohužel nezvyklý jev. Akce pokračovala nerespektováním zákona ze strany Policejního prezidia ČR, které zákonem danou lhůtu 90 dnů pro vydání rozhodnutí překročilo o pouhých 17 měsíců! Reakce – věc skončila u soudu, který po 3 letech rozhodl v neprospěch Policejního prezidia ČR. Následovala další akce – účelové tvrzení o probíhajícím odvolacím řízení (s cílem dosáhnout opět lhůty 90 dnů) – která probíhá dosud. Z paragrafu lze při enormní snaze učinit větrník.

            

Proč se firma“ bdící nad dodržováním zákonů chová ke svým dlouholetým zaměstnancům hůře, než k pachatelům? Odborová aliance IZS poukázala na nedodržování právních norem na pražském krajském ředitelství ohledně BOZP (řádná školení byla nahrazována pouhým podepsáním seznamu předpisů), nakládání s utajovanými skutečnostmi v rozporu se zákonem (opět absence proškolování) i na svévoli některých služebních funkcionářů. Na podivné veřejné zakázky, na vážné nedostatky na poli balistické ochrany příslušníků, na mrhání finančními prostředky a na další věci. Za to byli členové OA IZS okamžitě perzekuováni „zcela v souladu se zákonem“ za použití „tradičních metod“ – zvýšené kontroly, výtky, Záznamy o významných událostech, účelová kázeňská řízení.

Pro veřejnost jsou tyto informace nezajímavé. Jde o specifickou oblast. Veřejnost zajímá prioritně bezpečnost, možnost dovolat se rychlé pomoci a profesionalita policistů. S dostupností těchto služeb veřejnost spokojena na některých místech České republiky není. Svědčí o tom otevřený dopis starostů některých obcí ministrovi vnitra Janu Hamáčkovi – https://boleslavsky.denik.cz/zpravy_region/mnichovohradistsko-pise-dopis-ministru-hamackovi-pomuze-s-v-boji-s-kriminalitou-20191008.html

Parafráze části projevu Václava Havla – naše země nevzkvétá. Naše policie nevzkvétá. Naše policie zestárla, zkostnatěla, prorostla klientelismem a nepotismem. Policie ztratila týmového ducha. Policii ovládl všeobecný pesimismus, rezignace, apatie, individualismus, kariérismus.

Mechanické plnění nejnutnějších povinností, pošklebek nad jakýmkoliv novým interním aktem či nad iniciativou kolegy. Nejstarší a nejzkušenější policisté bez motivace s nadhledem sledují „kariérní postupy“ nových mladých dravých „manažerů“ bez zkušeností, ale s obrovským sebevědomím, bez potřebných manažerských kompetencí, ale s přebytkem impotencí. Zkušení policisté ví, že se mohou kdykoliv rozhodnout a odejít „do civilu“. Přesto ještě v koutku duše někteří ještě živí jiskřičku naděje, že se „něco změní, že TO takhle přece dále nemůže dlouho vydržet“. Kdo TO změní? Samo se TO nezmění.

Odborové organizace klesly na úroveň štěkající smečky před každoročními jednáními o státních rozpočtech a na úroveň slevomatových serverů. Odbory suplují neschopnost zaměstnavatele nabídnout  benefity zájemcům o práci u policie (pojištění pro případ smrti, úrazové pojištění, pojištění odpovědnosti za škodu při výkonu povolání, pojištění právní pomoci apod.). Funkcionáři a zejména TOP manažeři to vše vidí, ale reakce žádná není. Odbory „bojují“ i za navýšení jejich platů, spokojeně tedy přimhuřují oči.

Policie se sama dobrovolně více svazuje desítkami nových interních aktů řízení.  Otvírá boční vstupy pro potřebné i pro „vyvolené“. Manažeři, kteří ještě nedávno realizovali úsporná opatření, nyní schvalují nové systemizace, které vytváří nová kancelářská místa, „zeslužebňují dříve zcivilněné pozice“ a zvyšují hodnostní třídy. Nehospodárné nakládání s finančními prostředky v době ekonomické konjunktury nikoho nezajímá. Okamžitý profit je přednější. Ze státního krev neteče a odpovědnost je pouze na papíře. Vedení policie bez ostychu promrhává příznivé ekonomické podmínky – po nás potopa. Hoši, děkujeme. I Vám pane ministře.

Medializované kauzy a problémy se nechávají účelově „vyšumět a vyhnít“. Čas je nejlepší lékař a život jde dál. Úniky informací u nejzávažnějších kauz. Špatná důkazní situace. Stále stejné či podobné metody. Policie reaguje opožděně na nové trendy. Absence kvalitních vyšetřovatelů s praxí a s právnickým vzděláním se projevuje v úspěšných stížnostech advokátů a v úspěšných obhajobách.

V takovém stavu je Policie České republiky. Bezpečnostní sbor, který podvádí slušné a spořádané občany České republiky v podobě zkreslených náborových kampaní. Pod závojem mlžného oparu láká do svých řad mnohdy naivní mladé muže a ženy, kteří lákavým slibům uvěří. Jakmile nastoupí do služebního poměru, ihned pocítí sílu reality. Plnění úkolů u Policie České republiky je velice obtížné a může být i drsné. Ve svých dokumentech OA IZS uváděla, že například, pokud policista bude ustanoven ke službě dopravní policie, jistě nebude využívat pouze příjemné posezení v nových služebních vozidlech v rámci výkonu služby. Služba u dopravní policie je velice psychicky i fyzicky náročná. Vyjma uvedené náročnosti jsou zde okolnosti strpění směn bez přísunu potravin, na tzv. „rychlých svačinách“, protože od nehody si na oběd  neodběhne žádný policista. Upocení v kousavých uniformách, sdílení jednoho vozidla s kolegou, který nepreferuje hygienické návyky anebo o sobě ví, že jeden druhého udává vedoucímu pro vlastní prospěch.

Práce u kriminální policie. Je zajímavá? Ano skutečně je zajímavá do doby, než někomu policista sáhne do práv. V případě, kdy si občan nenechá nic líbit, se z něj musí stát právník. Důvodem je skutečnost, že jako první z vykonstruovaného pochybení jej bude vinit vedoucí oddělení, který mnohdy sám nastalé situaci nerozumí. Jako druhý to bude dozorový státní zástupce ruku v ruce s odborem vnitřní kontroly a Generální inspekcí bezpečnostních sborů. Kdo nemá právní vzdělání nebo peníze, těžko uvedený tlak zvládá. Pokud příslušník následně vyhraje soudní řízení a odškodnění, bývá již mnohdy rozvedený, bez majetku a popřípadě s nějakou psychickou poruchou. Může zapomenout na původní zařazení či na další kariérní růst. Policisté vykonávají trestní řízení od vlastního zjištění, až do vypracování návrhu na obžalobu státním zástupcem. Opět je na stole otázka – o kolik práce navíc vykonal státní zástupce, že má v příjmu tak obrovský rozdíl?

Zaměstnání u Policie ČR je vysoce náročné a není pro každého. K tomu je nutné přiřadit mnohdy nesmyslné řízení se služebními funkcionáři, jejich šikanu a diskriminaci příslušníků a to s oporou nadřízených služebních funkcionářů. Vztaženo ke služebnímu příjmu – není jasné, kde vedení Policie ČR bere drzost občanům České republiky lhát. Z jakého důvodu občanům České republiky nesdělí, že u Policie České republiky je čekají zejména povinnosti. Práv se domohou pouze obtížně a zejména za své nastřádané prostředky a na úkor svého dalšího profesního růstu.

Jistota stabilního příjmu závisí na státním rozpočtu. Jistota právní ochrany – pokud si sami za své prostředky příslušníci nehradí ne zrovna levná pojištění – tak žádná. Jistoty stabilního působiště zaměstnání, kdy příslušníci můžou být odveleni, přeloženi, ustanoveni do záloh aj., zcela násilné ohýbání práva podle zákona o služebním poměru a podle potřeb policie. Jistota zaměstnání – příslušník neví dne ani hodiny, kam pojede, k jakému případu, zákroku a jak situace dopadne. Od roku 1989 se změnilo v policii málo. Bohatí stále více bohatnou a chudí budou vždy chudí. Policie ČR je stále plná příslušníků, kteří vykonávali službu ve sboru národní bezpečnosti a byli aktivní v boji proti třídnímu nepříteli. Ti nejaktivnější z té doby již vidět nejsou a ani nemohou, ale mají stálý vliv na současné uspořádání bezpečnostního sboru. Po těchto elitách státní bezpečnosti převzali otěže jejich potomci, příbuzní nebo kamarádi, kteří byli tzv. prohnilými na připravovaná nebo uměle vytvořená místa dosazeni.

Že by měla být Policie České republiky apolitická, tomu už nikdo nevěří. A proč? Vždyť výběr policejního prezidenta stojí na rozhodnutí ministra vnitra. Ministerské křeslo není odborné, ale politické, a jak jsme se v některých debatách přesvědčili, že tomu tak skutečně je. Výše platu policisty závisí na kvalitě sestaveného rozpočtu. Komu je odpovědný policejní prezident? Když policejní prezident nevyhoví plánované reformě Policie České republiky nebo nebude respektovat rozpočet pro Policii České republiky, bude stále policejním prezidentem?

30 let zdaleka nenaplnilo očekávání. Nespokojenost se současným stavem vyjadřuje v osobních diskuzích i nižší management. Jenže – jíst se musí, složenky platit také. A kdo vyčnívá z davu, je z horních pater nemilosrdně likvidován za použití všech prostředků. I nezákonných. Strachem je zajištěna falešná loajalita.

Optimistická vsuvka na závěr. U policie slouží spousta příslušníků, kteří tuto práci vykonávají rádi a s vědomím, že naplňují ustanovení § 2 zákona o policii – POLICIE SLOUŽÍ VEŘEJNOSTI. Mladí „nezkažení“ i staří „srdcaři“. Budoucnost je v jejich rukou a pro ně je určen náš vzkaz:  Zůstaňte poctivými, obětavými a pracovitými. Předávejte zkušenosti mladým nadějným kolegům a Vy mladší se vzdělávejte a učte. Současný marasmus není věčný a Vy brzy zaujmete vyšší služební místa a převezmete odpovědnost za policejní sbor. Ani potom nezapomeňte, že POLICIE SLOUŽÍ VEŘEJNOSTI. Vraťte do řad policie poctivost, kolegialitu, úctu, opravdovou profesní hrdost, ne tu umělou pod nánosem medailí. K tomu Vám budeme pomáhat.

Odborová aliance IZS

 

 

 

8 komentářů: „Tisková zpráva Odborové aliance IZS k 30. výročí 17. listopadu

 • 16.11.2019 (22:00)
  Trvalý odkaz

  Jako sloužící policista mohu pouze potvrdit slova autora článku. Všude přítomný klientelismus a zneužívání pravomocí ze strany služebních funkcionářů = Policie je v totálním úpadku, který se stále prohlubuje. Organizace, která má ze zákona chránit občany a vymáhat dodržování zákonů je sama soustavně porušuje, důkazů je přehršel…
  Lépe už prostě bylo…

  Reagovat
  • 16.11.2019 (23:25)
   Trvalý odkaz

   Moc hezky napsané. V tom případě je asi nejvyšší čas na další revoluci a tu sametovou přejmenujme na ukradenou, nebo rozkradenou, vytunelovanou… i když v prvních letech po ní ty změny vypadaly nadějně.

   Reagovat
 • 17.11.2019 (10:01)
  Trvalý odkaz

  Daný článek zcela odpovídá mým zkušenostem z posledních dvou let. Bossing, vedením podporovaný mobbing, účelové negativní události, nepodložené kázeňská řízení, přetěžování, účelové odebírání spisů s cílem zmařit dokazování. Ignorace podnětů „zdola nahoru“ porušováním ustanovení zákona o služebním poměru nezahajováním řízení u těchto podnětů. Z důvodu nečinnosti policejního rezidenta jsem tak po 24 letech služby musel odejít. K dané situaci jsem dal podnět 1.11. 2019 proti policejnímu prezidentu zaslaný na MV ČR, dosud bez jakékoli reakce. Dávám tímto souhlas OA IZS ke zveřejnění tohoto podnětu.

  Reagovat
  • 17.11.2019 (14:07)
   Trvalý odkaz

   Jistě, materiálů ke zveřejnění je spousty a v brzké době budou uveřejněny v sekci „kauzy.“ Díky Ti za důvěru. 😉 Petra

   Reagovat
   • 25.11.2019 (21:04)
    Trvalý odkaz

    Aby mohly nastat pozitivní změny musí dojít k celospolečenské diskusi a musejí být zveřejňována ověřitelná fakta, protože neověřitelných informací je habaděj a jen to všechno rozptyluje pozornost. Příklad: Jak je možné, že většina lidí studuje na „MBA“ rok, napíše během toho několik rozsáhlých prací a zaplatí za to několik desítek tisíc korun k tomu určenému institutu. A na policejní akademii se totéž vystuduje zdarma, během několik dní, odevzdá se jediná práce na 5 stránek a navíc k tomu škola nemá ani potřebnou akceditaci. K tomuto skutečně vloni a dříve docházelo a bylo to dopodrobna zveřejněno v mediích jako MfD nebo TV Nova a kauza jako by vyšuměla a nebyl učiněn žádný závěr. Co si o tom mají normálni lidi myslet? Co si mají lidi myslet po posledním článku MfD o čínských agentech u policie. Blbá nálada právě proto pokračuje.

    Reagovat
    • 18.12.2019 (21:47)
     Trvalý odkaz

     Nejvíce práce pro lidi udělají nejnižší články policie do úrovně kraje, ty je třeba nechat pracovat a ty celorepublikové složky s vysokými hodnostmi prostě pod ty kraje rozprášit, žádnou větší kauzu nikdy nedotáhli do konce, maximálně tu o nezdanění kabelek premiérovy ženy, protože na to nemají, neuhlídají si ani přidělenou pistoli před nákupním centrem v Krči, velitelů je u policie zbytečně moc, chce to smysluplnou reorganizaci a jakoby se vrátit do doby starého zákona před rokem 2008, kdy to dávalo smysl a policie byla v republice jednotná a nerozdělená na 14 částí s PP, které velí akorát samo sobě což není tedy přínosné.
     T.K.

     Reagovat
  • 2.1.2020 (22:49)
   Trvalý odkaz

   Je to hlavně proto, že jsou staré struktury ( a jejich děti) znovu u moci. Mládí vpřed, ale staří na svá místa….Všichni porevoluční policisté už jsou v podstatě pryč a to hlavně z vysokých pozic…. Šlachta, Mareš, Hrinko, Tuhý, Červíček, Novotný, původní kvalitní učitelé z PA ČR…a stovky dalších. A kdo tomu velí dnes si můžeme prolustrovat na http://www.ibadatelna.cz a tam se dozvíme i to že pod stejným čoz jako nyní sloužil a u kterého útvaru StB apod.

   Reagovat
   • 6.1.2020 (21:06)
    Trvalý odkaz

    Znám ten web Ibadatelna a mohu potvrdit, že se tam teď něco děje, respektive některá jména současných funkcionářů z databáze zmizela, ale jsou i jiná místa, kde to stále je všechno pohromadě – například v těch starých novinách Rudé krávo, kterých je mezi lidmi spousta.

    Reagovat

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

*

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..